Algemene Voorwaarden

Inschrijving

 • Voorafgaand aan ieder seizoen worden de sporters, bestaande leden of nieuwe potentiële leden, door het Regionale Talentcentrum Waterpolo Den Haag, verder te noemen RTC, uitgenodigd om deel te nemen aan het opleidingsprogramma.Sporters kunnen zich zelf aanmelden, vertegenwoordigers van clubs kunnen sporters aanmelden, sporters kunnen geselecteerd worden door KNZB, regio en het RTC zelf.
 • Na aanmelding volgt er een intake gesprek en een sporttechnische beoordeling als talentherkenning. Aan de hand van de uitkomsten van het gesprek en de sporttechnische beoordeling kan de sporter uitgenodigd worden voor deelname aan het opleidings programma van het RTC. Bestaande leden behoeven geen intake gesprek te voeren.
 • De sporter zal ieder seizoen opnieuw worden uitgenodigd tijdens de zomer, in de periode juli/augustus, voorafgaande aan het nieuwe seizoen.
 • Ieder RTC lid verkrijgt gedurende de eerste 3 jaren van de middelbare schoolperiode, de noodzakelijke belofte status om overdag te kunnen trainen. Indien blijkt dat de sporter onvoldoende deelneemt aan het opleidingsprogramma, wordt deze status ingetrokken.
 • De belofte status gaat na de eerste 3 jaar over in een nationale status indien de sporter betrokken is bij Jong Oranje trainingen dan wel wedstrijden. De statussen worden verstrekt door de KNZB.De belofte status moet voor ieder seizoen bij de KNZB worden aangevraagd.

Lidmaatschap

 • Een lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd in tijdvakken van 1 jaar / 1 seizoen, lopende vanaf 1 september.
 • De lidmaatschapsbijdrage, welke jaarlijks op 1 augustus wordt vastgesteld, kan worden voldaan per maand, per kwartaal of per jaar en is bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste dag van de betalingsperiode.
 • De lidmaatschapsbijdrage dekt ook, indien van toepassing, deelname aan de landelijke trainingen. De programma’s van RTC en KNZB worden beschouwd als één geheel en er wordt dus geen restitutie verleend bij het (structureel) missen van RTC trainingen om deze reden.
 • Het RTC behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen, echter u wordt hierover vooraf schriftelijk bericht.
 • Reeds betaalde lidmaatschapsbijdragen worden niet terugbetaald.
 • Het lidmaatschap kan niet tussentijds worden stopgezet, tenzij het RTC gerede redenen heeft samenwerking op te zeggen.
 • In geval van langdurige ziekte kan per maand opschorting plaatsvinden. De kosten hiervan bedragen 1 maandtermijn en is slechts mogelijk onder overleg van een doktersverklaring.
 • Opzegging kan geschieden uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het nieuwe seizoen (september) of direct na kennisgeving van een aanpassing van de lidmaatschapsbijdrage.
 • Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Rechten en Plichten

 • De afstemming van de verschillende sportactiviteiten voor de leden wordt bepaald en geregeld door de hoofdtrainer van het RTC (in lijn met het meerjaren opleidingsplan van de KNZB).
 • Het waterpolo opleidingstraject van de sporter is volledig in handen van de hoofdtrainer van het RTC, waardoor het maximale resultaat van de individuele sporter bereikt kan worden. Dit houdt tevens in dat het sporttechnische gedeelte in dit traject bepaald wordt door het RTC.
 • Periodiek wordt de voortgang besproken met de sporter zelf en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). In dit gesprek worden eventueel afspraken gemaakt om gestelde doelen te realiseren.
 • Bij ziekte en/of blessures dient de trainer voor aanvang van de training geïnformeerd te worden en treedt het standaard protocol in werking. Medische klachten dienen gemeld te worden aan de sportarts en/of fysiotherapeut welke zijn aangesloten bij het RTC. Het advies van deze specialisten is bindend voor het kunnen uitoefenen van de sportactiviteiten bij het RTC.
 • Om deel te kunnen nemen aan internationale activiteiten dient het lid in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) en (doorlopende) reisverzekering.
 • Persoonlijke gegevens en aanwezigheidsstatistieken van de sporter worden vastgelegd in een gegevensbestand en worden mogelijk, echter alleen ten behoeve van het kunnen uitoefenen van de RTC activiteiten, beschikbaar gesteld aan andere organisaties/instellingen (bijv. KNZB, Segbroek college, toernooi organisaties, etc.). Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u graag naar onze privacyverklaring.
 • Ieder lid van het RTC en ouder(s)/verzorger(s) van dit lid dienen zich te gedragen volgens de normen en waarden zoals het RTC die uitdraagt (voor details zie aparte sectie). Wangedrag zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting, zonder enige restitutie van de lidmaatschapsbijdrage.
 • Het hoofdtrainer en het bestuur behoudt zich het recht voor personen de toegang tot activiteiten, georganiseerd door het RTC, te weigeren. De trainingen van het RTC zijn per definitie besloten.
Normen en Waarden
 
 • Het RTC heeft een gedragscode opgesteld voor sporters, hun ouders/verzorgers en trainers/coaches, welke onderdeel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.
 • NOC*NSF heeft in samenwerking met de bonden een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Het telefonisch meldpunt van het NOC*NSF (0900-2025590) is 24 uur zeven dagen per week bereikbaar en men kan hier terecht voor eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport. Het NOC*NSF heeft een eigen uitgebreide brochure aangaande seksuele intimidatie samengesteld, evenals een handzaam verkorte versie.
Aansprakelijkheid
 
 • Deelname aan activiteiten van het RTC geschiedt geheel op eigen risico. Hoofdtrainer en bestuur zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om de verblijven waar het RTC haar functie uitvoert.
Wijziging van de Voorwaarden
 
 • Het RTC behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen. Alle leden zullen van deze wijziging op de hoogte worden gebracht.

Wij gebruiken cookies op deze website om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Voor meer info zie onze  Privacy Policy